Urzędnicy o darmowym parkowaniu kurierów w strefie płatnej

Kilka dni temu umieściliśmy list, w którym kurier zachęcał do odstąpienia od poboru opłat w strefach płatnego parkowania od dostawców towarów. Chodziło dokładnie o miesiąc grudzień, gdzie dostaw jest najwięcej. Na list odpowiedzieli nam urzędnicy z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Należy podkreślić, że strefy płatnego parkowania wprowadzane są w celu zwiększenia rotacji miejsc postojowych, uporządkowania parkowania pojazdów jak również zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania te wpisują się w politykę transportową miasta mającą na celu ograniczenie liczby pojazdów w centrum miasta, w miejscach w których występuje bardzo duży deficyt miejsc postojowych, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców tych rejonów – wyjaśnia Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Jak uważają urzędnicy bezsprzecznym pozostaje fakt, że dzięki takiemu rozwiązaniu kierujący mają możliwość zaparkowania pojazdu blisko celów podróży, bez konieczności długiego poszukiwania miejsc postojowych, co dotychczas powodowało utrudnienia w ruchu, wzrost hałasu i emisji spalin.

Kurierzy: zwolnijcie nas z opłat za parkowanie przed świętami

Były wnioski o bezpłatne parkowanie

Urzędnicy podkreślają, że dotychczas do miasta wpłynęło kilkanaście wniosków dotyczących wydania bezpłatnych identyfikatorów uprawniających do postoju pojazdów w strefie płatnego parkowania dla przedstawicieli różnych grup, obejmujących łącznie kilka tysięcy pojazdów.

W związku z powyższym wprowadzenie kolejnych podmiotów uprawnionych do bezpłatnego postoju lub uprawnionych do zryczałtowanej opłaty abonamentowej na preferencyjnych warunkach wymaga uważnej i szczegółowej analizy wpływu takich zmian na funkcjonowanie Stref Płatnego Parkowania i ich efektywności. Należy wszak uwzględnić wszystkie potencjalne pojazdy wielu firm kurierskich działających na obszarze Gdańska – wyjaśnia Kiljan.

Urzędnicy przytaczają przepisy

Listę podmiotów uprawnionych do zwolnienia z opłat w strefie płatnego parkowania i śródmiejskiej strefie płatnego parkowania reguluje ustawa o drogach publicznych oraz Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XX/524/20 z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska oraz ustalenia stawek i sposobu poboru opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach. Rozszerzenie tego katalogu wymaga podjęcia stosownej uchwały RMG.

Obecnie podmiotami uprawnionymi do zwolnienia z opłat za postój w SPP są pojazdy:

1. Na mocy Ustawy o drogach publicznych Art. 13 ust. 3:
a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywane przez Służbę Celno-Skarbową, służb ratowniczych,
b) zarządów dróg,
c) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
d) wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej,
e) pojazdy elektryczne, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
2) autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.

2. na mocy UCHWAŁA NR XX/524/20 RADY MIASTA GDAŃSKA do zerowej stawki opłat uprawnieni są kierujący:
1) oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego) oraz Gdańskich Nieruchomości podczas usuwania skutków awarii,
2) podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami należącymi do Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Straży Miejskiej w Gdańsku oraz Gdańskich Nieruchomości – na podstawie identyfikatora „0″ wydanego przez zarząd drogi,
3) pojazdami hybrydowymi PHEV– na podstawie identyfikatora „0″ wydanego przez zarząd drogi,
4) pojazdami wykorzystywanymi do celów dyplomatycznych,
5) pełniących obowiązki Konsulów Honorowych unieruchamiających pojazdy samochodowe w wyznaczonym sektorze OPP właściwym dla lokalizacji siedziby konsulatu – na podstawie identyfikatora „CC” wydanego przez zarząd drogi,
6) osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym (symbol R lub N) – na podstawie identyfikatora „N+” wydanego przez zarząd drogi i Karty Parkingowej łącznie,
7) przewożących osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym (symbol O lub R lub N) – na podstawie identyfikatora „N+” wydanego przez zarząd drogi i Karty Parkingowej łącznie,
8) motocyklami, czterokołowcami i czterokołowcami lekkimi.

Ustala się zerową stawkę opłaty dla osób niepełnosprawnych, o obniżonej sprawności ruchowej, kierujących pojazdami samochodowymi oraz kierowców przewożących osobę niepełnosprawną, o obniżonej sprawności ruchowej, unieruchamiających pojazdy samochodowe w OPP na zastrzeżonych stanowiskach postojowych (dla osoby niepełnosprawnej) – na podstawie Karty Parkingowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: