Urzędnicy z Gdyni nie dorobią. Decyzje podatkowe wysłane zostaną pocztą

Początek roku od lat był dla pracowników gdyńskiego magistratu czasem doręczania mieszkańcom decyzji dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości dla osób fizycznych. To była świetna okazja, by urzędnicy mogli sobie dorobić do pensji. Jednak z uwagi na pandemię w 2021 roku decyzję otrzymamy pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Podajemy również stawki podatkowe oraz inne opłaty obowiązujące w 2021 roku.

W nadchodzącym roku, jak informuje Wydział Dochodów, z uwagi na panującą pandemię decyzje podatkowe na 2021 rok będą doręczane pocztą oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Aby otrzymać decyzję drogą elektroniczną, najprościej wpisać w wyszukiwarce internetowej „Cyfrowy Urząd Miasta Gdyni” i kliknąć w znajdujący się tam baner Platformy Cyfrowego Urzędu, wybrać z listy usług „Sprawy ogólne”, a następnie „Pismo ogólne do urzędu”.

To ważna informacja również dla seniorów. W przyszłym roku urzędnik nie zapuka do ich drzwi. Warto o tym pamiętać i uczulić bliskich.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Gdyni w roku 2021
(na podstawie Uchwały Rady Miasta nr XXIII/741/20 z 28 października 2020 r.):

1.      od gruntów:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1 m2 powierzchni,
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni,
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,28 zł od 1 m2 powierzchni.

2.      od budynków lub ich części:

  • mieszkalnych – 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł od m2 powierzchni użytkowej,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,37 zł od m2 powierzchni użytkowej.

3.      od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Treść całej uchwały znajduje się tutaj.

Stawka w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdynia obowiązująca w roku 2021 (na podstawie Uchwały Rady Miasta nr nr XXIII/742/20 z 28 października 2020 r.): 2,41 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających w Gdyni dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

Stawki w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym w roku 2021 (na podstawie Uchwały Rady Miasta nr XXIV/792/20 z 25 listopada 2020 r.):

1. Rower lub motorower – za usunięcie 74 zł; za każdą dobę przechowywania 9 zł.
2. Motocykl – za usunięcie 150 zł; za każdą dobę przechowywania 12 zł.
3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – za usunięcie 350 zł; za każdą dobę przechowywanie – 20 zł.
4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – za usunięcie 450 zł; za każdą dobę przechowywania – 25 zł.
5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – za usunięcie 650 zł; za każdą dobę przechowywania – 35 zł.
6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – za usuniecie 1.230 zł.; za każdą dobę przechowywania – 69 zł.
7. Pojazd przewożący odpady niebezpieczne – za usunięcie 1.230 zł; za każdą dobę przechowywania 100 zł.

Ustala się wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, o których mowa w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów:

1. Rower lub motorower – 74 zł,
2. Motocykl – 150 zł,
3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 150 zł,
4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 150 zł,
5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 150 zł,
6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 150 zł,
7. Pojazd przewożący odpady niebezpieczne – 150 zł.

Treść całej uchwały znajduje się tutaj.

W 2020 roku nie podjęto uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Gdyni, a także jej wysokości. W związku z powyższym uchwała nr XXV/608/16 Rady Miasta Gdyni z 26 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz uchwała nr XXV/613/16 Rady Miasta Gdyni z 26 października 2016 roku  w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości są uchwałami aktualnie obowiązującymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: