Rozpoczęły się poszukiwania architekta Gdańska

Gdańsk ogłosił konkurs na stanowisko Architekta Miasta. Do głównych zadań osoby, która zajmie to stanowisko będzie należało tworzenie innowacyjnych programów, polityki i modeli miasta niezbędnych do  rozwoju urbanistyczno-architektonicznego Gdańska, prowadzenie analiz urbanistycznych na potrzeby wybranych inwestycji oraz praca z prywatnymi inwestorami w zakresie architektury i przestrzeni publicznych.

W Gdańsku ponad 70 procent terenów zurbanizowanych pokryte jest planami zagospodarowania przestrzennego. Nowo powstające plany coraz dokładniej regulują takie parametry, jak linie zabudowy, pierzeje usługowe, tereny zielone.

– Plany przygotowywane są z coraz większą troską o to, aby tworzyć miasto krótkich odległości, miasto, w którym możemy dbać o detal architektoniczny, żeby zabudowa była pierzejowa, blisko ulic, ale także z usługami w parterach. W dialogu z inwestorami pracujemy nad tym, na ile pozwalają przepisy, aby zachować wszystkie wytyczne, które są ważne, jeżeli chcemy tworzyć taka tkankę miejską, w której się dobrze mieszka. Kolejna rzecz to przestrzenie wspólne, przestrzenie zielone, przestrzenie publiczne – powiedziała podczas konferencji prezydent Dulkiewicz. – Chcemy, żeby te wszystkie działania były skoordynowane, dlatego powołujemy Biuro Architekta Miasta. Potrzebne są do tego zmiany organizacyjne – łączymy dwa biura: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków i referat Planów i Marketingu Wydziału Architektury i Urbanistyki.  Ogłosiliśmy konkurs na szefa tego biura – dodała prezydent.

Nowe narzędzia w planowaniu przestrzeni miejskiej

Kilka tygodni temu przyjęty został Gdański Standard Ulicy Miejskiej, który będzie regulował to, co stanowi kręgosłup śródmiejskiej zabudowy, czyli charakter ulicy miejskiej z wysuniętymi pierzejami, przestrzenią dla pieszych, usługami w parterach.

– Do narzędzi, coraz bardziej szczegółowych planów, dokumentu jakim jest Gdański Standard Ulicy Miejskiej, teraz dochodzi również trzeci element. Szukamy kandydata, który w dialogu między inwestorami, mieszkańcami Gdańska, ale przede wszystkim w zgodzie z przepisami, będzie się troszczył i czuwał nad tym jak będzie wyglądało nasze miasto, jeśli chodzi o dobrą jakość architektury i urbanistyki – powiedziała prezydent Dulkiewicz.

Kompetencje Architekta Miasta

Biuro powstanie z dwóch jednostek dotychczas funkcjonujących w mieście: Referatu Planów i Marketingu w Wydziale Architektury oraz Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. Architekt Miasta nie ma być jedynie samodzielnym stanowiskiem, ale powinien posiadać realne kompetencje oraz narzędzia dla realizacji polityki przestrzennej.

– Architekt Miejski, będzie stał na czele właśnie wydziału Biura Architekta Miasta po to, żeby w relacji bezpośredniej z inwestorem, pracować nad jak najlepszej jakości architekturą i niektórymi elementami urbanistyki. W Gdańsku akurat możemy się poszczycić wysokim poziomem zaplanowania przestrzennego, to warunkuje umiejscowienie w strukturze Miejskiego Architekta – powiedział Piotr Grzelak. – Analizowaliśmy trzy miasta w Polsce, w których tego typu funkcja istnieje – Warszawę, Łódź i Wrocław. Głównie skupiliśmy się na modelu łódzkim i na modelu wrocławskim. W tym pierwszym Architekt Miasta ma trochę bardziej kompetencje oparte o pewnego rodzaju wizję, którą buduje dla miasta i która ma przyświecać przy realizacji inwestycji. Z kolei we Wrocławiu mamy sytuację, w której Architekt stoi na czele Wydziału Architektury odpowiadającego za wszystkie pozwolenia na budowę czyli odpowiada za procesy budowlane. Uznaliśmy, że w warunkach Gdańskich warto połączyć te dwa elementy po to, żeby osobie, która obejmie to stanowisko dać szanse na rozwinięcie skrzydeł i na przedstawienie swoich idei, ale z drugiej strony szanse na to, żeby miał realny wpływ na wybrane strategiczne procesy inwestycyjne – dodał Piotr Grzelak.

Do głównych zadań Miejskiego Architekta będą należały

 • tworzenie innowacyjnych programów, polityk i modeli miasta niezbędnych do rozwoju urbanistyczno-architektonicznego
 • prowadzenie analiz urbanistycznych na potrzeby wybranych inwestycji
 • praca z prywatnymi inwestorami w zakresie architektury i przestrzeni publicznych

W ramach kompetencji Architekta będzie również

 • wyznaczanie wytycznych dla realizacji przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia harmonijnego rozwoju architektury przestrzeni miejskiej
 • inicjowanie dialogu i poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla obszarów konfliktowych/strategicznych w zakresie zagospodarowania przestrzeni miejskiej
 • wydawanie opinii architektonicznych i urbanistycznych na potrzeby miasta oraz opiniowanie proponowanych
 • opiniowanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów oraz pozwoleń na budowę dla wybranych projektów o istotnym znaczeniu dla Miasta wskazanych przez Prezydenta lub Zastępcę Prezydenta, w tym udział w negocjacjach z inwestorami
 • przygotowanie założeń urbanistycznych dla partnerstwa publiczno-prywatnego
 • inicjowanie planów zagospodarowania przestrzennego
 • zadania związane z dotychczasowymi kompetencjami miejskiego konserwatora

Konkurs ogłoszony został we wtorek, 2 lutego, w ogólnopolskich czasopismach branżowych i na popularnym portalu do poszukiwania pracowników.

Wymagania wobec kandydatów

 1. wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe drugiego stopnia z zakresu architektury lub urbanistyki;
 • co najmniej 10-letni staż pracy lub co najmniej 10-letni okres prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku;
 • co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub udokumentowany 3 roczny okres kierowania zespołem pracowniczym;
 • doświadczenie urbanistyczne lub architektoniczne;
 • Znajomość przepisów w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań na w/w stanowisku, w szczególności aktów prawnych w zakresie: prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, postępowania administracyjnego, samorządu gminnego i powiatowego;
 • Niezbędne predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, umiejętność kierowania i pracy w zespole, skrupulatność, zaangażowanie, umiejętność podejmowania decyzji, dyspozycyjność, kreatywność, inicjatywa i dynamika w działaniu, wysoka kultura osobista.
 1. wymagania dodatkowe:
 • umiejętność myślenia strategicznego, formułowania zadań i problemów,
 • posiadanie wiedzy w zakresie funkcjonowania administracji publicznej.
 • posiadanie wiedzy na temat procesów urbanizacyjnych

Link do ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: