Miasto chce rozwikłać konflikt ws. Dolnego Miasta

Na Dolnym Mieście realizowany jest projekt inwestycyjny w partnerstwie publiczno-prywatnym. Kolejnym krokiem umożliwiającym ścisłą współpracę pomiędzy miastem, partnerem prywatnym oraz mieszkańcami jest powołanie komisji ds. drzew i zieleni. W jej skład wchodzić będą przedstawiciele każdej ze stron oraz eksperci.

Inwestycja realizowana na Dolnym Mieście budzi duże zainteresowanie lokalnej społeczności. Urzędnicy miejscy oraz partner prywatny, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, podejmują działania mające na celu wyjaśnienie im, jak będą przebiegały zmiany na terenie ich dzielnicy. Kolejną inicjatywą, prowadzącą do efektywniejszej współpracy w tym zakresie, jest powołanie komisji ds. drzew i zieleni na Dolnym Mieście.

Zgodnie z nazwą, obszarem zainteresowania komisji będą tematy dotyczące nasadzeń zastępczych, przesadzeń i wszelkich innych działań dotyczących zieleni na Dolnym Mieście. Duża część postulatów zgłaszanych przez mieszkańców tej części Śródmieścia dotyczy właśnie kwestii związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych.

Komisja doradczo-ekspercka

Skład Komisji ds. drzew i zieleni na Dolnym Mieście zakłada udział 3 przedstawicieli mieszkańców. W związku z tym, autorzy tej inicjatywy zwrócili się do Rady dzielnicy Śródmieście z prośbą o wyznaczenie osób, które chciałyby działać w Komisji na rzecz zieleni na Dolnym Mieście.

Z założenia będzie ona ciałem eksperckim i doradczym przy realizacji celów publicznych i komercyjnych w ramach projektu PPP, w zakresie zieleni. Nie ma ona kompetencji do wydawania żadnych decyzji administracyjnych. Organem uprawnionym do wydawania decyzji dotyczących zieleni na Dolnym Mieście jest Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Kto zasiądzie w komisji

W skład Komisji, oprócz wybranych przez radę dzielnicy mieszkańców, wejdą również eksperci, specjaliści z wydziałów i jednostek Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciel partnera prywatnego.

Członkowie komisji:

 • przedstawiciel Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni;
 • przedstawiciel Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego;
 • Wojciech Jankowski – magister biologii, rzeczoznawca SITO NOT z zakresu urządzania i utrzymania terenów zieleni, członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew przy NOT;
 • Joanna Rayss – dr inż. arch. krajobrazu, członek zarządu Stowarzyszenia Architektów Krajobrazu;
 • Monika Żelazkiewicz – Kierownik Projektu Dolne Miasto ze strony Partnera Prywatnego;
 • 3 przedstawicieli mieszkańców Dolnego Miasta.

 Zadania Komisji

 • ocena inwentaryzacji zieleni w poszczególnych lokalizacjach;
 • przygotowanie opinii dotyczących stanu zieleni (drzewa, krzewy) wraz z rekomendacjami dotyczącymi dalszego postępowania odnośnie ewentualnych przesadzeń drzew lub nasadzeń kompensujących;
 • udział i doradztwo w przygotowaniu koncepcji zagospodarowania terenów zielonych wokół projektowanych obiektów w celu utrzymania ich bioróżnorodności;
 • udział i doradztwo w zakresie projektowania nasadzeń zastępczych;
 • pozostałe działania doradcze i eksperckie w zakresie architektury krajobrazu i zieleni w ramach prowadzonych prac projektowych.

Komisja w sierpniu, kolejne spotkania z mieszkańcami we wrześniu

Komisja rozpocznie działania w ciągu najbliższych dni. Rada dzielnicy ma czas na wskazanie 3 przedstawicieli lokalnej społeczności, którzy zasiądą w komisji, do 20 sierpnia.

Warto przypomnieć, że do tej pory odbyło się już kilka spotkań z mieszkańcami, które dotyczyły realizowanej na Dolnym Mieście inwestycji. Wszystkie, zebrane podczas spotkań wnioski są zbierane, a następnie analizowane. Aby usprawnić komunikację z mieszkańcami, w pracach uczestniczy animator procesu dialogu społecznego, który pozostaje do dyspozycji mieszkańców dzielnicy.

W planach są kolejne spotkania z mieszkańcami, dotyczące tematu rozwoju i zmian na terenie Dolnego Miasta. Najbliższe spotkanie planowane jest na połowę września.

Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku

Realizowana inwestycja jest efektem podpisanej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy Miastem Gdańsk a Spółką GGI Dolne Miasto, której 100% właścicielem jest Euro Styl S.A.

Wartość całego projektu w ramach PPP na Dolnym Mieście szacowana jest na około 277 milionów złotych, to wartość projektu na dzień podpisania umowy, która na pewno wzrośnie wskutek podniesienia kosztów materiałów, robót i usług budowlanych. Składają się na nią zarówno inwestycje publiczne, jak i komercyjne. Wartość nieruchomości komercyjnych, które zakupi partner prywatny w projekcie to 40,3 mln złotych.

Dodatkowo partner prywatny będzie partycypować w infrastrukturze publicznej na poziomie 18,6 miliona złotych i zapłaci premię na rzecz miasta w wysokości 3,2 miliona złotych. Wkład finansowy partnera prywatnego w zadania publiczne, co warto podkreślić, wyniesie więc 62,1 miliona złotych i w całości zostanie zainwestowany na Dolnym Mieście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *