Stypendia szkolne – nabór wniosków trwa do 15 września

Tylko do 15 września można składać wnioski dotyczące stypendiów szkolnych. Stypendium szkolne jest to jedna z form pomocy uczniom , której podstawowym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych , a także wspieranie rozwoju edukacyjnego.

Warunkiem uzyskania stypendium jest  fakt by  miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie mógł przekroczyć kwoty kryterium dochodowego czyli  528 zł (netto).  Termin składania wniosków trwa zazwyczaj do 15 września. Natomiast dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych termin składania wniosków trwa  do 15 października.

Stypendium szkolne jest przyznawane uczniom na czas nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym. Dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych  jest przyznawane od  października do czerwca w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne jest udzielane uczniowi na:

  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, które wykraczając poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
  • pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym takich jak zakup podręczników, lektur czy słowników multimedialnych
  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w szczególności tych , które dotyczą pokrycia transportu środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie czy internacie

Wypłata stypendium szkolnego następuje poprzez zwrot wydatków.  Wydatki te muszą być zaakceptowane zazwyczaj przez   naczelnika w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *