Zmiany w rozporządzeniu dotyczącego obostrzeń związanych z pandemią

Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia dotyczącego obostrzeń związanych z pandemią. Co oznacza, że osoba zaszczepiona przeciw COVID-19 za granicą – szczepionką dopuszczoną do obrotu w UE – będzie zwolniona z kwarantanny i będzie jej przysługiwał unijny certyfikat szczepień. Wprowadzono także zmiany dotyczące noszenia maseczek.

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z nim osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 poza Polską, ale szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium RP, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, będą uprawnione do utrzymania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Warunkiem uzyskania takiego certyfikatu jest:

  • przedstawienie zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, zgodnego ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki,
  • okazanie tłumaczenia tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  • przedstawienie oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Zgodnie ze zmianą rozporządzenia osoby takie będą również zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.

Zmiany dotyczące noszenia maseczek

Wprowadzono również zmiany dotyczące noszenia maseczek. Rozszerzono listę zwolnień z obowiązku zakrywania ust i nosa w trakcie różnego rodzaju egzaminów.

Podpunkt mówiący o sytuacjach egzaminacyjnych zwalniających z obowiązku noszenia maseczki uzyskał brzmienie:

„(Nakazu określonego w ust. 1 i 3 nie stosuje się w przypadku:)… zdających oraz innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, egzaminu sędziowskiego, egzaminu prokuratorskiego i egzaminu referendarskiego, egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdzianów dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, jeżeli w trakcie egzaminu lub konkursu odległość między poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m”.

Dodano również punkt, zgodnie z którym nakaz zakrywania ust i nosa nie dotyczy:

studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, osób zatrudnionych w uczelni i innych osób prowadzących w niej zajęcia oraz osób prowadzących zajęcia z doktorantami, uczestnikami studiów podyplomowych lub innych form kształcenia w instytutach badawczych, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, w międzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w federacjach podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki – na terenie uczelni, instytutu lub federacji, chyba że odpowiednio rektor, dyrektor instytutu lub prezydent federacji postanowi inaczej”.

Zapisy dotyczące zasad obowiązujących w urzędach nie uległy zmianie.

Rozporządzenie weszło w życie 19 października br. Pełen tekst regulacji jest dostępny w załączniku poniżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: